پیش ثبت نام مسجد مدرسه های «شبکه مردمی تمدن اسلامی»، شمتا-قم سال 99