پیش ثبت نام مسجد مدرسه «ادبستان طه» و «قرارگاه تربیتی طه» شهر کرمان